Общи условия


Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби на стоки през уеб сайта www.kralskata-izba.com, собственост на “ВОДЕНИЦАТА ЕООД” с ЕИК 124616182 седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. Иван Х.Вълков № 15, телефон за контакти: 0888 98 98 99, наричан за краткост “ПРОДАВАЧ” и всяко физическо или юридическо лице, ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки и наричано за краткост “ПОТРЕБИТЕЛ”.

Използвайки електронен адрес kralskataizba@gmail.com за покупка на стоки се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия:

    I. Предмет

Онлайн магазинът предоставя информация за предлаганите продукти и продажната цена, с включени всички данъци и такси, информация за начина на плащане и доставка.
  

 II. Покупко-продажба  

    1. Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след извършване на следните фактически действия:

    А. Връзка с търговеца  чрез телефон или E mail адрес  kralskataizba@gmail.com;     

    Б. На уеб сайта чрез избор на артикул по вид, количество и цена.

С натискане на бутона “Поръчай” - това действие представлява волеизявление, което обвързва изрично със силата на договор потребителя и продавача.

    2. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти, телефон или при подаване на заявката на уеб сайта или чрез Email адреса: „Продавача” не е обвързан със задължение за изпълнение на поръчката.

  

 III.Цени, начин на плащане и доставка

     1. Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове, с включени всички данъци и такси, за един брой и не включват разходите за доставка.

     2. Цената и разходите за доставка се заплащат при доставка – в брой от потребителя, освен в случаите когато е изрично договорено друго.

     3. Доставката се извършва до 2  работни дни след потвърждаване на поръчаната стока.Това условие не важи за малките населени места които се обслужват по график на куриерската фирма.

     4. Начините на заплащане през онлайн магазина са: чрез Банков превод, чрез наложен платеж и чрез плащане с дебитна и кредитна карта.

 

    IV. Права и задължения на страните

    1. Чрез съгласието си с тези общи условия Потребителят декларира, че е над 18 год. възраст и има право да закупува и употребява алкохолни напитки.

    2. Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността върху нея.

    3. Потребителят е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
    4. Потребителят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на посочения адрес за доставка.

    5. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

    6. При предаване на стоката Потребителят  подписва придружаващият  документ.

    7. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,

Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

    8. Потребителят може да препотвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен или не се е явил на посочения от него адрес, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

    V. Лични данни

    1. “ВОДЕНИЦАТА” ЕООД чрез www.kralskata-izba.com полага грижа за изпълнение на предвидените от Закона изисквания за защита на личните данни на Потребителя - станали известни при попълване на електронната форма на регистрация или в заявлението за покупка на стоки.

    2. “ВОДЕНИЦАТА” ЕООД чрез www.kralskata-izba.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и услуги на Потребителя, за промоции, поздравления, томболи и други, освен в случай на изрично несъгласие на същия.

 

    VІ. Отговорност

    1. “ВОДЕНИЦАТА” ЕООД чрез www.kralskata-izba.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на форс мажорни обстоятелства, проблеми в глобалната мрежа на Интернет или други, поставящи Продавача извън реален контрол.

    2. За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване по законовия ред на Българското законодателство.